Bán sách dạy cắt may cao cấp - Form Sài Gòn

Sách dạy cắt may

Học viện dạy thiết kế thời trang EN - RICH

khóa học cắt may cơ bản
khóa học cắt may nâng cao
khóa học cắt may thành nghề
khóa học thiết kế thời trang

Công thức sơ mi nam

Công thức sơ mi nam

Áo sơ mi là một trang phục rất phổ biến của nam giới và cũng là sản phẩm may mặc nhiều chị em tìm kiếm công thức để thực hiện. Vì vậy, hãy tham khảo ngay công thức mà chúng tôi Trung tâm dạy cắt may thời trang Ren_Rích chia sẻ sau đây nhé.

I. Nội dung chi tiết

1. Ký hiệu và số đo cho công thức cắt may áo sơ mi nam
 


Đặc điểm kiểu dáng áo
- Áo sơ mi nam là kiểu áo sơ mi nam thiết kế dài tay ,
- Cổ đứng chân rời, có một túi ngực bên thân trái.
- Cầu vai rời xếp li hai bên, bác tay tròn ,thép tay chữ I.
 
2. Ký hiệu và số đo ví dụ:
 
Tên Ký hiệu Số đo (cm)
Dài áo Da 74
Vòng cổ Vc 37
Dài eo sau Des 42
Vòng ngực Vn 86
Rộng vai Rv 46
Cử động ngực 8
Xuôi vai Xv 5,5
Cử động nách Cđn 6
Dài tay Dt 59
 
 Chú ý : Lượng cử động nách và cử động ngực có thể thay đổi .

 
 
May đo áo nam
 

Một trong những cách đo đồ cho nam giới cho bạn tham khảo

II.Công thức cắt may sơ mi nam cơ bản

1. Tập thiết kế thân sau 
Tập xác định các đường ngang thân áo
+Gập vai theo chiều dọc,quay mặt phải vaò trong ,từ đường gập đó tính toạ độ sau :
+ AE = Dài áo(Da) = 74 cm
+ AB = Bản cầu vai (Bcv) = 8 cm
+ AC = Hạ nách sau (Hns) =1/4Vn+Cđn = 27.5 cm
+ AD = Des = Sđ = 46 cm
 
 
Hình vẽ thân sau và thân trước trong công thức cắt may áo sơ mi nam

 
2. Vòng nách
 
+BB1 = Là rộng chân cầu vai thân áo =1/2Rv + 2.5(ly) = 25.5 cm
+CC1 = Là đường rộng ngang nách thân sau (Rnnts) = 1/4Vn + cđ = 29.5 cm
+CC2 = Rbv = 1/2Rv +1 = 24 cm
+Nối B1C2
+B1B2=Giảm xuôi vai thân áo =1ữ 1.5 cm
+Trên C2B2 lấy điểm C3 sao cho C2C3=1/3 C2B2
+Nối C1C3 ,tại trung điểm lấy C4
+Nối C2C4 ; trên đó lấy điểm C5 sao cho C4C5 = 1/4 C4C2
+Nối vòng nách đi qua các điểm  B2C3C5C1 theo làn cong đều
+ BB3=1/3 BB1
+Vẽ đường chân cầu vai đi qua các điểm BB3B2
+Trên đường rộng chân cầu vai lấy đoạn  B2B4 =1/6 Rv = 7.7 cm
+B4B5 = Rộng ly (Rl)= 3 cm
+Tại trung điểm của B4B5 lấy điểm B6 . dựng đường thẳng a di qua B6 vuông góc với BB1
+Dựng đường thẳng b qua B4 vuông góc với BB1
+Từ B5 kẻ đưòng thẳng // với BB1 cắt b tại B7 .
+Nối B2B7 kéo dài cắt a tai A1.Nối B5 và a1
+Vẽ đường chân cầu vai đi qua các điểm từ B->B3->B5->a1-> B7->B2
 
3. Sườn áo
 
+ DD1 : Rộng ngang eo thân sau (Rnets) = Rnnts (CC1) - 1 = 28.5 cm
+ EE1: Rộng ngang gấu7s thân sau(Rngts) = Rnnts (CC1) = 29.5 cm
+Vạch đường sừơn đi qua từ C1->D1->E1
+Vẽ Đuôi tôm E1E1 = 5 đến 7 cm
+ Lấy E2; EE2 = 1/2 EE1 (hoặc = 1/3 EE1) .
+ Nối E2E1.
+Chia đoạn E1E2 thành 4 đoạn bằng nhau ta được các điểm E4 ,E3,E5
+E2E4 = E4E3 = E3E5 = E5E1
+Vẽ gấu áo theo làn cong đều
 
4. Cầu vai
 
+Gập vải theo chiều ngang gập mặt phải vào trong mặt trái ra ngoài.
+AB = Bản cầu vai = 8(cm)
+AA1 = Là Rộng ngang cổ (Rnc) = 1/6 Vc+ (1.5-2)=7.8 cm
+A1A2 = Là Mẹo cổ = 4.5 (Tb).
(hoặc Mẹo cổ = 1/6 Vc-1 .Mẹo cổ còn phụ thuộc vao chòm cầu vai ít hay nhiều và thuộc loại Vai U hay vai gầy)
-Vẽ A1A3 = A3A. Nối A3A2
-Vẽ A4A2 = A4A3 .Nối A1A4
-Vẽ A4A5= 1/3 A4A1
-Vạch vòng cổ đi qua các điểm từ A->A3->A5->A2
-Từ A2 kẻ đường thẳng A2A6 // BB1.
 BB8(Rộng chân cầu vai) = 1/2 Số đo rộng vai = 23 cm
 Qua B8 dựng đường thẳng // AB cắt đường A2A6 tại A7
A7A8 (Hạ xuôi vai ) = số đo xuôi vai – (1 ữ 1,5 ) = 4,5 cm
Dựng A8A8 = 1 cm . Nối vai con A2A8 . Vạch đường nách phần cầu vai từ điểm A8 -> A8
 
5.Công thức cắt may áo sơ mi nam cho thân trước
 
-Kẻ đường gập nẹp // và cách mép vảI 3,5 cm
-Kẻ đường giao khuy // và cách đường nẹp áo 1,7 cm ,đặt thân sau lên thân trước sao cho đường gập sống lưng trùng với đường giao khuy.
-Sang dấu tất cả các đường ngang nách ngang eo và ngang gấu :
 +Cắt đường ngang nách tại điểm C6C7
 +Cắt đường ngang eo tại điểm D2D3
 +Cắt đường ngang gấu tại điểm E2E3
 -Riêng đường ngang A sang dấu thấp hơn 2 cm và cắt đường gập nẹp tại A9 (C6C9(Hạ nách trước) = AC (Hạ nách trước) =AC (Hạ nách sau) – 2 = 25,5 cm )
 
 
Hình vẽ thân trước áo sơ mi nam trong công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản
 
6. Vòng cổ vai con
 -A9A10(Rnc) = 1/6 vòng cổ + 2 = 8,1 cm
 -A9A12 = A10A11 (Hạ sâu cổ) = 1/6 vòng cổ + 0,5 = 6,6 cm
 Nối các điểm A10A12
Dựng  A13A10 = A13A12
 -Nối các điểm A11 và A13
 -Trên dường A11A13 lấy điểm A14 sao cho A13A14 = 1/3 A11A13
 -Vạch vòng cổ đi qua các điểm từ A12-> A14 ->A10 theo làn cong đều
 -Kẻ đường hạ xuống vai và song song A9A10 bằng số đo xuôi vai Xv=5.5 cm
 -A10A15( vai con thân trước) = Vai con thân sau(A2A1)-(0ữ 0.5)
 
7 .Vòng nách
 
- C7C8 (Rộng thân trước) = CC1(Rộng thân sau) = 29,5 cm
 - A15A16 = 1 ữ 1.5 cm
 - Từ A16 vẽ cắt đường ngang nách tại C9
 - Trên đường C9C16 lấy điểm C16 sao cho C9C10 = 1/3 C9C16 +1
 -Nối các điểm C8C10 :C8C11 = C11C10
 - Nối các điểm C9C11 : C12C9 = C11C12
 -Vạch vòng nách đi qua các điểm từ A15C10C12C8 theo làn cong đều.

8. Sườn áo

 -DD3 (Rộng ngang eo thân trước) = DD1 (Rộng ngang eothân sau) = 28,5 cm
 -E3E4 (Rộng ngang gấu thân trước) = EE1 (Rộng ngang gấu thân sau) = 29,5 cm
 Vạch sườn áo đi qua các điểm từ C8-> D4-> E4 theo làn cong đều
 E2E5 (là đường Sa gấu) = 1,5 cm
 -Từ E5 kẻ đường thẳng vuông góc với đường gập nẹp , trên đó lấy:
 + E5E6 = 1/2 E2E4
 + E4E7 (Đuôi tôm) = 5 ữ 10 cm
 -Nối các điểm E7E6 và E7E8 = 1/2 E7E6
 -Từ trung điểm của E8E6 lấy xuống (E9) = 0,5 ữ1 cm
 -Vạch làn gấu đi qua các điểm từ E5 E6 E9 E8 E10E7 theo làn cong trơn đều

 9 .Túi áo

 -T cách họng cổ điểm (A10 ) = 18 ữ 20 cm
-Cách đường gập nẹp = 6 ữ 6.5 cm
-TT1 = Rộng miệng túi ( TT1 // C6C8) = 12 ữ 14 cm.
- TT2 = Dài miệng túi ( TT2 // A9A5 ) = TT1+1
Vẽ các đường sao cho :T2T3 = TT1; T1T3 = TT2
-Vẽ T2T4 = T2T5 = 2.5cm Nối các điểm T4T5. T6T4 = T4T5
- Vẽ đáy túi theo làn cong đều từ T5 qua điểm 1/2 T2T6 T4 T7
 - đường T7T8 là tâm túi
- Vẽ đáy túi bên sườn bằng cách lấy đối xứng qua đường T7T8
 
Hình vẽ túi áo và tay áo trong công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản
 
 10 .Vẽ ra đường may
-Tại các chi tiết : Vai con , vòng nách, sườn áo, gấu áo, xung quanh túi chúng ta cắt dư 1cm
-Tại Vòng cổ cắt dư 0.7 cm
- Tại Miệng túi cắt dư 4 cm
- Bụng tay, đầu tay và cửa tay cắt dư 1 cm
 
11.Công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản với phần tay áo
 


Bạn phải xác định các đường ngang :
- Gập vải theo chiều dọc sợi, mặt phải hướng vào trong, dựa vào đường gập vải xác định các đoạn sau:
- AC ( Dài tay) =số đo dài tay – Rộng bác tay = 53 cm.
- AB ( Hạ mang tay ) = 1/10 vòng ngực = 8.6 cm.
- Từ các điểm A, B, C kẻ các đường ngang vuông góc vào trong.
 
Đầu tay:

- Dựng AB1 = 1/2 Chu vi vòng nách ( TT + TT) – 0.5 = 28 cm
- Chia đường thẳng AB1 thành 3 phần bằng nhau sau : ( AA1 = A1A2 = A2B1).
- Vẽ đầu tay mang sau đi qua các điểm A A2 B1 theo làn cong đều ( Tại điểm A1 đánh cong lên (1.5 ữ 2) và tại điểm giữa của  đường A2B1 đánh cong xuống khoảng  (0.5 ữ 0.7).
- Bạn phải vẽ đầu tay mang trước hụt hơn đầu tay mang sau = 1cm tại điểm giữa đầu tay mang sau theo làn cong đều.

Bụng tay:
 
- Vẽ CC1 ( Rộng cửa tay) = 3/4 BB1( Rộng bắp tay).
- Nối bụng tay qua các điểm B1C1.
- Dựng CC2 = C2C1.
- Qua  C2 kẻ // với đường sống tay lấy từ C2C3 ( Xẻ thép tay) = 9 ữ 13 cm.
- Xẻ đường thép tay bên mang sau.

12 . Cách cắt may cổ áo, bác tay, thép tay
 
Cổ áo,Chân cổ
 - Gập vải theo chiều ngang của vải , mặt phải hướng vào trong, dựa vào đường gập tính các đoạn sau:
- Dựng AB = 1/2 Dài chân cổ = 1/2 Chu vi vòng cổ.
- Từ B lấy vào C = 2,5 cm.
- Dựng AD = 1/2 Vòng cổ thân sau.
- Từ điểm AB dựng đường thẳng vuông góc lên phía trên.
- Lấy AA1 = 0,5.
- Vẽ A1A2 = Bản to chân cổ = 3 cm.
- Lấy BB1 = 2,5 cm.
-Vạch đường cong má cổ đi qua các điểm từ A1D B1.
- Lấy B1B2 = 1,7 cm.
-Nối đường A2B2 cắt đường C kéo dài tại C1.
- Nối đường B1C1 .Nguýt tròn đầu cổ qua các điểm từ B1C1A2.
 
Bản cổ:
- Dựng A2A3 = 2 cm.
- Dựng A3A4 =4 cm.
-Từ điểm A4 kẻ vuông góc ra và cắt đương ngang B tai B3.
-Nối các điểm C1B3 kéo dài bằng cạnh vát cổ C1B4 = 6,5 cm (TB).
-Đánh cong hoàn chỉnh cổ đi qua từ A4B4 và từ A3 C1.
 
Măng séc:

- Gập đôi vải theo chiều ngang sợi hai mặt phải úp vào nhau.
- Dựng AB = 5 ữ 6,5 cm.
- Dựng AA1 = BB1 = 11,5 ữ12,5 cm.
- Dựng B1B2 = B1B3 = 2,5 cm và Nối B2B3.
- Lấy B4 là trung điểm B2B3.
- Dựng  B4B5 = 1/3 B4B1 (Hoặc có thể B4B5 = 1/2 B4B1).
Vẽ hoàn chỉnh măg séc bằng cách nối các điểm từ BB2B5B3B1.
 
Thép tay:

- Dựng AB (Bản rộng mặt ngoài thép tay) = BC ( Bản rộng mặt trong thép tay) = 2,5 cm.
- Từ các điểm A, B, C dựng đường vuông góc lên phía trên được các đường: a, b,c.
- Dựng AA1 ( dài thép tay) = 13 ữ 14 cm.
- Dựng A1A2 ( dài mỏ nhọn ) = 1 ữ 1,5 cm.
- Dựng A2A3 ( dài điểm chặn ) = 3 ữ 4,5 cm.
- Từ các điểm A1 ,A2 , A3 trên đường vuông góc a kẻ các đường ngang cắt b tại A2  và cắt c tại
A3.
- Dựng A2A1 = 1/2 AB.
- Dựng mỏ nhọn thép tay từ A1 A1 A2 A3.
- Ta được chu vi thép tay hoàn chỉnh : A A1 A1 A2 A3 C.

Với công thức cắt may áo sơ mi nam với Học cắt may cơ bản ở hà nội này bạn có thể hoàn thành nhiều mẫu sản phẩm một cách đẹp nhất. Cùng Học cắt may giá rẻ với Trung tâm dạy cắt may thời trang ở hà nội Ren_rich để được những sản phẩm đẹp và ưng ý nhất.